Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2490 z późn. zm.) oraz uchwały XLVIII/326/2022 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia  11 października 2022 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

 

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

 Ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2023 r. w zakresie:

Informacje w załącznikach poniżej

 

Pliki do pobrania