UCHWAŁA Nr 761 / 2022 

Zarządu Powiatu Niżańskiego

z dnia 30 listopada 2022 r.

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Niżańskim w 2023 roku

  

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 15 ust. 1, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r.  poz. 945) i ogłoszeniem Zarządu Powiatu Niżańskiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Niżańskim w 2023 roku

 

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

 

 §1

 Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej rozstrzyga otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Niżańskim w 2023 roku, przyznając dotację:

  • na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną
    na terenie powiatu niżańskiego dla Fundacji „Masz Prawo”, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg w wysokości 030,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych),
  • na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie powiatu niżańskiego dla Fundacji „Masz Prawo”, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg w wysokości 030,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych).

  §2

 

Wykonanie uchwały powierza Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku.

  §3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

                                                                                                           

 Przewodniczący Zarządu

 

Robert Bednarz