ZAPROSZENIE
do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

 Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, na zlecenie realizacji zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury.

Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Nisku,  Plac Wolności 2, 37-400 Nisko lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, pokój nr 1, w formie pisemnej z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.”

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

1) reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa odpowiada danemu obszarowi Programu, przy zachowaniu reguły określonej przepisem art. 15 ust. 2d ustawy,

2) korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo RP,

3) posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, a w przypadku tego konkursu:

a) posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotację i/lub realizacji projektu;

b) posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresów, w których ogłoszony jest konkurs;

4) przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności,

5) wyrazić zgodę na przetwarzane danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.).

Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Niżańskiego na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy. W przypadku zgłoszenie więcej niż 2 kandydatów spełniających wymagania do udziału w pracach Komisji Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji dokona oceny potencjału kandydatów, a Naczelnik Wydziału - koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawi Zarządowi Powiatu Niżańskiego rekomendację 2 kandydatów do prac w Komisji. Członkowie Komisji zostaną powiadomieni o wyborze do komisji imiennie.

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

1) ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,

2) zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

 Termin zgłoszenia upływa dnia 23 grudnia 2022 r. o godz. 1200

Pliki do pobrania