Zapraszam na LIV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z LII i nadzwyczajnej LIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego z działalności za 2022 r.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2022.
 5. Informacja Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres II półrocza 2022 roku.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Nr 4 w Nisku w 2022 roku.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2022 rok.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański w 2022 roku.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Niżański.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego (I), Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Daśko