Grafika

W dniu 2 marca 2023 r. Rada Powiatu Niżańskiego przyjęła Uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dającą możliwość ubiegania się podmiotom z terenu Powiatu Niżańskiego o dotację na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie naszego Powiatu.

Niezbędnym warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie przez podmiot tytułu prawnego do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, w terminie do dnia 13 marca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu.

Informacje o naborze wraz z załącznikami znajdują się na stronie: https://bip.powiatnizanski.pl/art,3633,rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-mozliwosc-ubiegania-sie-o-dotacje-na-odnowe-zabytkow-przez-podmioty-z-terenu-powiatu-nizanskiego

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 84 12 700 (wew. 222)