Grafika

W dniu 16 marca 2023 r. Rada Powiatu Niżańskiego podjęła uchwałę Nr LV/376/2023 zmieniającą uchwałę Nr LIV/369/2023 z dnia 2 marca 2023.  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytkówumożliwiającą przeprowadzenie dodatkowego naboru wniosków na udzielanie dotacji w tym zakresie.

O dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie naszego powiatu mogą ubiegać się podmioty z terenu Powiatu Niżańskiego.

Wnioski można składać w dodatkowym terminie do dnia 24 marca 2023 r. (piątek) w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 84 12 700 (wewn. 222).

 

 

Klauzula Informacyjna RODO (doc)

Zobowiazanie do zabezpieczenia działu własnego (doc)

załącznik nr 1 (doc)

załącznik nr 2 (doc)

załącznik nr 3 (doc)