OGŁOSZENIE

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/326/2022 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,

Zarząd Powiatu Niżańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznego Powiatu Niżańskiego w 2023 r. w formie wspierania, w sferze pożytku publicznego w zakresie:

1)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania m.in. organizacja dożynek powiatowych,

2)      upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie działań na rzecz mieszkańców Powiatu Niżańskiego w zakresie aktywności ruchowej oraz realizacji przedsięwzięć i wydarzeń sportowych,

3)      propagowanie działań związanych z ochroną przeciwpożarową.

Więcej informacji w plikach do pobrania:

Pliki do pobrania