Zapraszam na LVIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 11:00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Informacja Zarządu Powiatu Niżańskiego z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Powiatu Niżańskiego za 2022 r. na drogach powiatowych oraz w zakresie obiektów i zadań innych niż drogi.
 4. Informacja o zagrożeniu przestępczością nieletnich na terenie Powiatu Niżańskiego za rok 2022.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku za 2022 rok – stan bezpieczeństwa sanitarno–weterynaryjnego w Powiecie Niżańskim”.
 6. Raport o sytuacji finansowo – ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2022.
 7. Informacja o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2022 rok.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie aktualizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Niżańskim na lata 2021-2026.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Niżańskim na lata 2023-2025.
 10. Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Niżańskiego za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2022 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
 14. Informacja o stanie mienia Powiatu Niżańskiego.
 15. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Niżańskiego za 2022 rok.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok.
 17. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 18. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 19. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023.
 21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2034.
 22. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Daśko