Na podstawie § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 856) informuję o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego w gminie Krzeszów

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie w terminie do dnia 10 sierpnia 2023 r. (włącznie) do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a/206, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15.

Zgodnie z §  3 ww. uchwały zgłoszenie dokonuje się na formularzach ustalonych przez Państwową Komisję Wyborczą stanowiących załączniki do ww. uchwały oraz do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi delegatury. Dyrektor delegatury potwierdza kopię za zgodność z oryginałem.

1. W przypadku pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata;

2. Dla innych osób kandydujących mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1 - kandydat zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dyrektorowi delegatury oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 5 lat.

 

 

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego

w Tarnobrzegu

Elżbieta Koziarska

 

Załączniki:

  1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 856),
  2. Wzór zgłoszenia załącznik nr 1 - dla pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych,
  3. Wzór zgłoszenia załącznik nr 2 - dla innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w załączniku 1.