Z a p r a s z a m na LXIV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 13:00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Niżańskiego w 2022 r. w świetle badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
 4. Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie Powiatu Niżańskiego w 2022 r. oraz za I półrocze 2023.
 5. Informacja o działalności SPZZOZ w Nisku oraz informacja o realizacji umów kontraktowych z NFZ przez SPZZOZ w Nisku za I półrocze 2023 roku.
 6. Informacja Zarządu Powiatu Niżańskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2022/2023.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego uczniów” finansowanego w ramach Programu Erasmus+ Typ akcji - KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, konkurs 2023, Runda I, dziedzina wniosku: Kształcenie i szkolenie zawodowe.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2022.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko