Coroczny obowiązek dotyczący informowania o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

  • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r.
    2261 t.j.),
  • fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (U z 2023 r. poz. 166 t.j.)

W związku z powyższym, Starosta Niżański pełniący funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i  fundacjami, zwraca się z  prośbą o złożenie wyjaśnienia w  drodze oświadczenia (według załączonego wzoru) wraz z klauzulą informacyjną (według załączonego wzoru), czy Państwa organizacja przyjmuje płatność w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana, jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w  Nisku, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko lub do Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku, ul. 3 Maja 32C, 37-400 Nisko, p. 18, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego każdego roku.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana, jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku, pod numerem telefonu: 15 841 54 08 w. 221.

Wszystkie informacje dotyczące wyżej wymienionego zagadnienia znajdują się w zakładce: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy:

https://powiatnizanski.pl/aktualnosci/404-przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy

 Kaluzula informacyjna (pdf)

Oświadczenie dotyczące prania pieniędzy (pdf)