grafika

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia kadencji urzędników wyborczych powołanych w 2018 r. w załączeniu przesyłam „Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu z dnia 28 lutego 2024 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego” wraz z odpowiednimi formularzami dot. zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.

Liczba urzędników wyborczych powoływanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu w związku z zakończeniem kadencji urzędników wyborczych:

  1. po 1 urzędniku wyborczym w gminach: Baranów Sandomierski, Bojanów, Borowa, Cmolas, Czermin, Gorzyce, Grębów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Mielec, Nisko, Niwiska, Padew Narodowa, Przecław, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Ulanów,  Wadowice Górne, Zaklików, Zaleszany;
  2. po 2 urzędników wyborczych w gminach: gmina miejska Mielec, Stalowa Wola

Informację i formularze zgłoszeń (w wersji edytowalnej oraz w wersji .pdf.) przesyłam do wiadomości i wykorzystania, a także zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszej „Informacji” wśród współpracowników oraz przekazanie do wiadomości innym osobom zainteresowanym kandydowaniem na urzędnika wyborczego.

 

Zgłoszenia kandydatów można składać w terminie do dnia 26 marca 2024 r. (włącznie).

 

Urzędnik wyborczy powoływany jest przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego na okres 6 lat, spośród zgłoszonych kandydatów posiadających wykształcenie wyższe:

1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

 

Jednocześnie zwracam uwagę na wymagania wobec urzędnika wyborczego określone w art. 191b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2408):

  • 1. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.
  • 3. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
  • 4. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Pliki do pobrania

Informacja o naborze kandydatów (pdf)

Załącznik do uchwały 1 (doc)

Załącznik do uchwały 2 (doc)