Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Niżańskiego, informuje, że ze względu na dużą liczbę zgłoszonych ofert, ogromne zróżnicowanie i szeroki zakres tematyczny proponowanych do realizacji zadań oraz złożony proces weryfikacyjny, przesunięciu ulega termin oceny ofert do dnia 30 kwietnia 2024 r. w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania: działania wspierające ochronę wartości kulturowych,
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania: organizacja imprezy profilaktyczno – kulturalno – wychowawczej dla dzieci i młodzieży,
  • upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie działań na rzecz mieszkańców Powiatu Niżańskiego w zakresie aktywności ruchowej oraz realizacji przedsięwzięć i wydarzeń sportowych,
  • propagowania działań związanych z ochroną przeciwpożarową.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Anna Orzoł