Zapraszam na LXIX Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, ul. Plac Wolności 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXIX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z LXVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego w powiecie niżańskim w 2023 roku.
 4. Zapoznanie się z informacją o „Przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Niżańskiego w 2023 roku”.
 5. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Niżańskiego w 2023 roku.
 6. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Niżańskiego za 2023 rok.
 7. Zapoznanie się z informacją o działalności Biura ARIMR w Nisku w 2023 roku oraz o zadaniach na 2024 rok.
 8. Zapoznanie się z informacją z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2023 rok.
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 10. Zapoznanie się z informacją o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2023 rok.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu niżańskiego za rok 2023.
 12. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań w zakresie kultury, sportu i promocji w 2023 roku oraz zamierzeniami na 2024 rok.
 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030”.
 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji Gminie i Miastu Nisko na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ulanowie i nadania Statutu.
 20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Ulanowie.
 21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.
 22. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku”.
 23. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego w miejscowościach: Kończyce, Wólka, Półsieraków, Krzywdy, Nisko, Kustrawa”.
 24. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2024.
 25. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2024-2034.
 26. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Podsumowanie VI kadencji Rady Powiatu Niżańskiego.
 29. Zamknięcie obrad LXIX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Daśko