grafika

W okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 września 2023 r. Powiat Niżański realizuje projekt pod nazwą „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie niżańskim, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół poprzez realizację projektu obejmującego zakup wyposażenia, doradztwo, kursy, zajęcia, wyjazdy i staże dla 300 uczniów (60 kobiet, 240 mężczyzn) i szkolenia dla 73 nauczycieli (37 kobiet, 36 mężczyzn) do końca września 2023 r.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci:

 1. 3 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe
 • Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica (technicy: budownictwa, usług fryzjerskich),
 • Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem (technicy: logistyk, mechanik, pojazdów samochodowych, handlowiec, technologii drewna),
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (technik elektryk, elektronik, mechatronik, informatyk, programista, organizacji turystyki, obsługi turystycznej, grafiki cyfrowej i poligrafii, reklamy, ekonomista).
 1. Uczniowie trzech ww. szkół.
 2. Nauczyciele trzech ww. szkół.

Planowane efekty projektu to:

 1. Zakup wyposażenia dla trzech szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
 2. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.
 3. Realizacja kilkudziesięciu warsztatów, szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów.
 4. Realizacja działań antycovidowych skierowanych do uczniów i nauczycieli.
 5. Realizacja kilkunastu kursów i szkoleń dla kadry pedagogicznej.
 6. Przeprowadzenie 8 wyjazdów na wyższe uczelnie w celu realizacji zajęć dla uczniów.
 7. Przeprowadzenie 10 wizyt w zakładach pracy dla uczniów.
 8. Realizacja staży dla 240 uczniów.

Wartość projektu: 2 735 869,90 zł.

Wkład funduszy europejskich: 2 325 489,41 zł.

- Realizacja projektu przyniesie ogromne korzyści szkołom zawodowym z Powiatu Niżańskiego, nauczycielom uczącym w tych szkołach, jak i kształcącym się w nich uczniom. Baza dydaktyczna szkół zostanie unowocześniona, a nauczyciele i uczniowie wezmą udział w działaniach, które pozwolą im zwiększyć swoje kompetencje, podnieść kwalifikacje i nabyć doświadczenie zawodowe – podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz.