Dnia 10 sierpnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”. 

Wykonawcą inwestycji jest KONSORCJUM FIRM: Lider – Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o., Partner – MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych z Rudnej Małej.

Całkowita wartość Projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 6 423 385,40 zł, z czego 85% wartości zadania to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa. Pozostała kwota to środki własne Powiatu oraz partnerów projektu: Gminy i Miasta Ulanów oraz Gminy Jarocin.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach, na przełomie roku 2017 – 2018.

Przebudowa drogi obejmie prawie 6 km drogi, w ramach której zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, poszerzona jezdnia, umocnione istniejące pobocza. Ponadto wyremontowane zostaną istniejące zjazdy publiczne i indywidualne wraz z przepustami.

Dzięki w/w inwestycji wzrośnie dostępność komunikacyjna powiatu niżańskiego oraz poprawi się bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.