Dnia 16 października 2017 r. został przekazany do eksploatacji przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Zadanie jest realizowane w dwóch etapach: etap I obejmuje rok 2017 oraz etap II – rok 2018. Zakończono właśnie pierwszy etap przebudowy. Całościowe zakończenie robót planowane jest na październik 2018 r.

W przekazaniu zrealizowanego I etapu w/w zadania wzięły udział władze samorządowe: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach oraz przedstawiciel Wykonawcy Zygmunt Jasiński i przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nisku.

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował roboty przygotowawcze, ziemne (renowacje rowów), wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 302 513,25 zł, z czego 1 465 088,00 zł to dofinansowanie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

W ramach realizacji całego zadania przebudowane zostanie prawie 7 km drogi, co podwyższy parametry techniczne i eksploatacyjne drogi. Ponadto, spowoduje bardziej płynne poruszanie się pojazdów, zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.