Wniosek złożony przez Powiat Niżański do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa”, znalazł się na 3. miejscu na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość zadania to kwota ponad 3,5 mln zł a wartość dofinansowania to kwota ponad 2,2 mln zł.

Na liście znalazły się również wnioski złożone przez gminy Powiatu Niżańskiego: na poz. 33 wniosek z Gminy i Miasta Ulanów, na 36 – Gminy Krzeszów, na 64 – Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, na 65 – Gminy Jeżowe, na 92 i 97 – Gminy Jarocin i na 133 – Gminy i Miasta Nisko.

Lista stanowi załącznik do uchwały nr 144/3722/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dofinansowane zostaną operacje w kolejności wynikającej z listy rankingowej, które uzyskały największą liczbę punktów i mieszczą się w dostępnym limicie środków tj. 20.415.144 euro (zgodnie  z  załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  (Dz. U. 2015, poz. 1755).

Zgodnie z kursem euro z dnia 30 maja 2016 r., który jest właściwy dla obliczenia limitów środków w zł, pomoc może zostać przyznana od poz. 1 do poz. 133 listy operacji.

Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na zawarcie umów do wysokości przekraczającej wartość w/w limitu. W związku z tym liczba zawartych umów może ulec zwiększeniu.

 

Załączniki: