Dnia 15 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, podpisali z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”, współfinansowanego z osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 1.669.028,13 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 999.974,85 zł.

Termin realizacji projektu planowany jest na lata 2016 - 2018.

Celem planowanego zadania jest przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem. Przebudowa budynku w Ulanowie będzie dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem szansą na szerszy rozwój umiejętności zawodowych.