Dnia 29 września 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, w konkursie nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-001/16, w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Na liście znalazł się wniosek złożony przez Powiat Niżański pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”, który otrzymał 60,5 pkt.

Całkowity koszt zadania wyniesie 9.205.855,58 zł, gdzie 7.824.977,21 zł to dofinansowanie, stanowiące 85 % wartości zadania.

W/w inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną powiatu niżańskiego. Poprzez węzeł Zdziary skomunikuje północną część powiatu z drogą krajową S19. Realizowane zadanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.