Dnia 9 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z wykonawcą robót: WENTA – PRODUCT Bożena Zofia Fiborek z Żyrzyn, na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 12 stycznia 2017 r. 

Całkowita wartość Projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym będzie wynosić: 1.295.802 zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej to kwota 775.703 zł. Środki własne Powiatu 520.099 zł.

Po podpisaniu umów koszt wykonawstwa inwestycji wynosi: 1.267.810 zł, z czego 761.827 zł, to dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury w Ulanowie na cele edukacyjne Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem.

Realizacja zadania polegać będzie na dostosowaniu budynku w Ulanowie do nowych potrzeb, tj. przebudowie pomieszczeń, wymianie okien i drzwi, wykonaniu nowych posadzek, malowaniu, wymianie konstrukcji dachu na najstarszej części budynku, wymianie pokrycia dachowego oraz obróbkach blacharskich i kominowych.

Pozyskane środki finansowe to dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego w Rudniku nad Sanem szansa na lepsze i bezpieczniejsze warunki do nauki, rozwoju umiejętności oraz aktywności fizycznej.

Jak zauważa Starosta Niżański Robert Bednarz: „Zarząd Powiatu, oprócz szeregu inwestycji drogowych, dostrzega również potrzebę dalszego inwestowania w rozwój wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, w tym również SOSW w Rudniku nad Sanem. Podejmujemy szereg działań zmierzających do udoskonalenia tej, jakże ważnej i potrzebnej placówki, jak np. przygotowywana obecnie do realizacji przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”.

Starania te zauważa i docenia Dyrektor SOSW Marta Szczepańska: „Jestem bardzo zadowolona, że rozpoczynamy prace na obiekcie w Ulanowie. Nareszcie urzeczywistniają się nasze plany dotyczące  rozwoju placówki pod kątem kształcenia osób dorosłych niepełnosprawnych i tworzenia bazy odpowiadającej ich potrzebom.”

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to inwestycja zakończy się początkiem grudnia 2017 r.

 Galeria zdjęć