grafika

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/169/2020 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, Zarząd Powiatu Niżańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2021 roku w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin pn. „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” w powiecie niżańskim przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w 2021 roku wynosi 96.000 zł, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Dodatkowe informacje i wzory dokumentów do pobrania w załącznikach

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Klauzula informacyjna

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - deklaracja

Załącznik nr 2 - kwalifikowalność VAT

Załącznik nr 3 - ocena formalna

Załącznik nr 4 - ocena merytoryczna

Uchwała nr 449/2021

Wzór oferty