UCHWAŁA Nr 615 / 2022

 

Zarządu Powiatu Niżańskiego

z dnia 30 marca 2022 r.

 

  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2022 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

  

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 15 ust. 1, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Niżańskiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2022 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

 

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

 

 §1

 Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej rozstrzyga otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2022 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, przyznając dotację:

 

  • oferta nr 1 – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem – na kwotę 266.424 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote).  

 

§2

 Wykonanie uchwały powierza Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku.

 

 §3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                            Przewodniczący Zarządu      

 

                                                                                                                   Robert Bednarz