OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2023 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/326/2022 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, Zarząd Powiatu Niżańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2023 roku w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin pn. „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” w powiecie niżańskim przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w 2023 roku wynosi 126.800 zł, koszty związane z obsługą Programu – 2.536 zł – zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2021 na zadania w zakresie realizacji opieki wytchnieniowej, w procedurze otwartego konkursu ofert, Powiat Niżański przekazał 96.000 zł, w 2022 roku była to kwota 266.424 zł.

§1

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, termin i miejsce realizacji:

 

 1.  

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych przez powiat

Termin i miejsce realizacji    zadania

1.

 Prowadzenie opieki wytchnieniowej
w formie pobytu dziennego

126.800 zł – realizacja zadania

2.536 zł – koszty związane              z obsługą Programu 

Łącznie: 129.336 zł

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. na terenie powiatu niżańskiego.

 

 1. Zadanie będzie realizowane następująco:
 • szacowana liczba osób:
 1. 3 osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. 25 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym 2 dzieci, dla których pobyt dzienny świadczony będzie w miejscu zamieszkania,

łącznie 28 osób,

 • szacowana liczba godzin zegarowych:
 1. liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, które będą świadczone dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2 960,
 2. liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, które będą świadczone osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 210

 łącznie – 3 170 godzin,

 • Oferent w czasie realizacji zadania w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu,
 • szacowana liczba wykwalifikowanej kadry realizującej program opieki wytchnieniowej – co najmniej tylu nauczycieli/opiekunów ilu jest uczestników realizowanego zadania ze względu na indywidualny charakter zajęć,
 • Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, wraz ze zmianami,
 • Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz innych obowiązujących procedur i zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby i organy państwa, związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
 • Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest zapoznać się i stosować obowiązujące Wytyczne promocji Programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej realizowanych w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, które zamieszczone są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 19.03.2021 r.

Ww. wytyczne znajdują się pod linkiem:

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1199,wytyczne-promocji-programow-resortowych-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-realizowanych-w-ramach-srodkow-funduszu-solidarnosciowego

§2

Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Oferty mogą składać zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

które: prowadzą działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, wymagają częściowej lub całkowitej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dysponowanie zasobami rzeczowymi koniecznymi do realizacji zadania, tj.: siedzibą na terenie powiatu niżańskiego umożliwiającą prawidłową realizację zadania, sprzętem gwarantującym prawidłowe i pełne wykonanie usług opieki wytchnieniowej, wykwalifikowaną kadrą, gwarantującą wysoką jakość opieki wytchnieniowej.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest prowadzenie faktycznej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością przez okres co najmniej 5 lat przed dniem złożenia oferty oraz doświadczenie w realizacji projektów w ramach opieki wytchnieniowej w latach poprzednich.
 3. W celu realizacji programu Oferent może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od łączących go z nim stosunków prawnych. Oferent, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi wykazać, że realizując zadanie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji programu.
 4. Wymagania, dot. kadry realizującej projekt:
  licencjat/magister z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub studiami podyplomowymi z oligofrenopedagogiki lub specjalności właściwej dla osoby niepełnosprawnej. Opiekunowie posiadać będą studia podyplomowe dotyczące autyzmu, np. „Edukacja, rewalidacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera” lub będą posiadać kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej. Osoby te muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub w innej placówce oświatowej.
 1. Osoby zaangażowane do realizacji projektu nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, Plac Wolności 2, 37 - 400 Nisko. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego – edycja 2023”.
 3. Oferta realizacji zadania publicznego musi zawierać w szczególności:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadnia publicznego proponowanego do realizacji, zawierający opis planowanego działania,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych (w tym kwalifikacjach) zapewniających wykonanie zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności Oferenta, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszego ogłoszenia.
 1. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię aktualnego (zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym) dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie prawne osób go reprezentujących lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu, (przy czym odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany) – w przypadku, gdy aktualny dokument nie jest dostępny w internetowej wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego,
 • pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,
 • kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione, aktualnego Statutu Oferenta,
 • kserokopie załączników do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;
 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT – zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. W przypadku, gdy nie wpływa to na wykonalność i spójność projektu, istnieje możliwość przyznania kwoty mniejszej od wnioskowanej.
 3. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bieżących związanych bezpośrednio z realizacją zadania. Z dotacji nie mogą być finansowane: działalność gospodarcza, pokrycie deficytu działalności organizacji, odsetki od kredytów i pożyczek, inwestycje, działalność polityczna.
 4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez Oferenta. Należy wypełnić wszystkie pola w ofercie.

 

§3

Termin składania ofert

 

 1. Termin składania ofert upływa 24 marca 2023 r. o godz. 1400.
 2. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Nisku.
 3. Oferty wraz z załącznikami, które nie zostały podpisane, zostały nieprawidłowo wypełnione, są niezgodne z obowiązującym wzorem, zostały złożone po terminie

(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Nisku), lub oferty złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

 1. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

§4

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 

 1. Termin opiniowania ofert przez Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert powołaną przez Zarząd Powiatu Niżańskiego – do 10 dni od daty zakończenia składania ofert.
 2. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Niżańskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
 3. Zarząd Powiatu decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje niezwłocznie po zapoznaniu się z opinią Komisji.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku, na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nisku.
 5. Zarząd Powiatu Niżańskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
 6. Do uchwały Zarządu Powiatu Niżańskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 7. Skład Komisji Konkursowej określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Niżańskiego.
 8. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji. Oferent, którego ofertę wybrano, powiadamiany jest o terminie zawarcia umowy.
 9. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną Komisje Konkursową zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny oferty na realizację zadania publicznego w 2023 r. w formie powierzenia.
 10. Przyjmuje się następujące kryteria wyboru ofert:
  • kryteria oceny formalnej określa załącznik nr 3 do ogłoszenia,
  • do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne,
  • pozostałe braki występujące w ofertach, np. błędy rachunkowe, nie będą kwalifikowane jako uniemożliwiające merytoryczną ocenę oferty, natomiast będą brane pod uwagę w trakcie oceny merytorycznej,
  • kryteria oceny merytorycznej określa załącznik nr 4 ogłoszenia.
 11. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
 12. Osoby do kontaktu: Alina Kurlej – główny specjalista w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, tel. 15 84 12 700 (wew. 222).

 

Wzory do ogłoszenia:

 1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
 2. Wzór sprawozdania końcowego
 3. Wzór umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 - deklaracja o zamiarze odpłatnego/ nieodpłatnego wykonania zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2023 r.
 2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 3. Załącznik nr 3 - wzór karty oceny formalnej
 4. Załącznik nr 4 - wzór karty oceny merytorycznej

 

Pliki do pobrania