grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.
 2. Budżet Państwa (dotacja celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE).

Nazwa zadania:

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Wartość dofinansowania:

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - 6 828 931,49 zł
Wartość dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa - 895 517,68 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

315 276,47 zł

Całkowity koszt inwestycji:

8 039 725,64 zł.

Opis zadania:

Powiat Niżański bierze udział w projekcie, którego jest liderem Województwo Podkarpackie pod nazwą „Podkarpackim System Informacji Przestrzennej”. Przygotowania do realizacji tego zadania rozpoczęto w 2014, następnie podpisano w dniu 1 marca 2016 r. umowę partnerską - Umowa Nr 13/2016 zawartą w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.

Prace w zakresie powiatu Niżańskiego zostały zakończone w roku 2021. Nasz powiat jest jednym z 22 powiatów, które przystąpiły do projektu.

Celem projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System Informacji Przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzaniem i udostępnianiem ich w formie zintegrowanej, zarówno społeczeństwu, jak i instytucjom publicznym.

Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Dodatkowym efektem związanym z realizacją projektu będzie wypełnienie wymogów Dyrektywy INSPIRE poprzez publikację i utrzymywanie usług danych przestrzennych w standardzie zgodnym z wymogami OGC. Jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.

Projekt w swoich nadrzędnych założeniach przyczyni się min. do zwiększenia efektywności zintegrowanego zarządzania na poziomie regionu, wsparcia realizacji zadań planistycznych, ochrony środowiska, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawy wizerunku i promocji Podkarpacia, usprawnienia zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie krajowym.

Pozostałe cele stawiane projektowi, to:

 • zapewnienie mechanizmów umożliwiających rozbudowę baz danych o zasoby i usługi operujące na danych przestrzennych, a pochodzące ze źródeł zewnętrznych;
 • skrócenie obywatelom, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji publicznej czasu dostępu do informacji;
 • umożliwienie analizowania różnych danych zgromadzonych w bazach infrastruktury informacji przestrzennej województwa podkarpackiego,
 • uporządkowanie przekazu informacji o regionie przy zachowaniu różnorodności tematycznej;
 • zminimalizowanie zjawiska powielania danych przestrzennych w wielu źródłach w sposób prowadzący do braku ich spójności i aktualności;
 • zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych na poziomach zarówno wojewódzkim, jak i krajowym.

W ramach projektu:

 1. Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków.
 2. Utworzono bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 (BDOT 500) dla miejscowości, w których jeszcze nie zostały utworzone.
 3. Wykonano skanowanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. Zakupiono sprzęt komputerowy i poligraficzny.
 5. Utworzono geoportal powiatu niżańskiego, posiadający adres: http://powiat-nisko.geoportal2.pl/. Geoportal ten umożliwia przeglądanie, pobieranie i udostępnianie materiałów geodezyjnych.

Utworzono e-usługi dla:

 • zwykłego obywatela oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • wykonawców prac geodezyjnych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • komorników,
 • prowadzenia internetowych narad koordynacyjnych ZUD,
 • udzielanie informacji dla Gmin i instytucji publicznych.