KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok / szczątków ludzkich z zagranicy

Symbol Wydziału:

OZK

Komórka Organizacyjna:

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Kategoria:

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok / szczątków ludzkich z zagranicy

Podstawa prawna:

Art.14 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz.295 z późn. zm.) § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866)

Wymagane dokumenty:

1) wniosek osoby uprawnionej o której mowa w art.10 ust.1 ustawy, POBIERZ

2) akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zgon,

Uwaga!

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmownej za pośrednictwem Starosty Niżańskiego.