KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Symbol Wydziału:

OZK

Komórka organizacyjna:

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Kategoria:

Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowanie rzeczy do przechowania oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397);
2) art. 187-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 19 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn zm.);
4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.);
5) ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.). 

 

Wymagane dokumenty:

- poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy – druk do pobrania,
- poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy – druk do pobrania,
- protokół odbioru rzeczy znalezionej – druk do pobrania
- zaświadczenie odbioru rzeczy znalezionej –druk do pobrania

Opłaty:

 

 

Przechowywanie rzeczy znalezionych jest nieodpłatne.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

W przypadku gdy brak jest możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, właściwy starosta dokonuje wezwania na tablicy przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, oraz zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000 złotych, starosta zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

 

Miejsce załatwienia sprawy :

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Tryb odwoławczy:

 

 

Uwagi:

Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy:

1. której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,

2. jeżeli istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się jej własności,

3. którą znalazca znalazł w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, która winna być oddana zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego.