KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Naniesienie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym

Symbol Wydziału

 

K

Komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji

Kategoria:

Wydział Komunikacji

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku poz. 1137.).
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (j.t. Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007r.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 203, poz. 2302 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz 447).
 6. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz.1152 z póź. zm.).
 7. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.z późn. zm.).
 8. Zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 244, poz.1454  z 2011 r).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek1
 • wniosek2
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu z informacją o treści adnotacji urzędowej,
 • zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych wydane przez Ministra właściwego do spraw komunikacji,
 • dokument przenoszący prawa własności do części pojazdu,
 • dla wpisania instalacji gazowych wymagane jest przedłożenie faktury za montaż instalacji oraz wyciąg z homologacji instalacji gazowej.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

Wpisowi w dowód rejestracyjny podlegają między innymi takie informacje jak :

 • rodzaj paliwa alternatywnego,
 • przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy,
 • przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy,
 • przystosowanie do przewozów TAXI,
 • o indywidualnym ograniczenie prędkości pojazdu,
 • o ograniczeniu prędkości autobusu,
 • o spełnianiu wymogów samochodu sanitarnego,
 • o złożeniu pojazdu poza wytwórnią,
 • o zastrzeżeniach wynikających z prawa celnego,
 • o spełnianiu warunków dotyczących pojazdów zabytkowych,
 • spełnianiu określonych wymogów ustawy VAT,
 • rodzaj odstępstwa od warunków technicznych,
 • współwłaściciele pojazdu,
 • o wydaniu wtórnika dowodu lub tablic rejestracyjnych.