Starostwo Powiatowe w Nisku, Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko

KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie prawa jazdy lub wtórnika prawa jazdy

Symbol Wydziału

                         K

Komórka organizacyjna:

 Wydział Komunikacji

Kategoria:

 Wydział Komunikacji

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341).

2.     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz.1990).

3.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).

4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz 973).

5.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r., w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz 232).

6.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz 231)

7.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 z późn. zm.).

8.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004r.  w sprawie wzoru dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 89 poz. 855 z późn. zm.).

9.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002r.  w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 69 poz. 640 z późn. zm.).

10.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz.406)

11.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 250 z późn. zm.).

12.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937 z późn. zm. ).

13.   Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j. t. Dz.U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.)

14.   Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)

15.   Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r., w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1377).

16.     6.Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Wymagane dokumenty:

·          wniosek o wydanie prawa jazdy,

·          jedna fotografia - patrz uwagi,

·          dowód opłaty za wydanie  prawa jazdy,

·          oświadczenie o utracie prawa jazdy lub zniszczony dokument,

·          dokument potwierdzający dane osobowe i adres zamieszkania.

Opłaty:

Prawo jazdy 100 zł.

Opłata ewidencyjna 0,50 zł

numer konta do wpłat bankowych: 61 9430 0006 0038 3464 2000 0001

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12; 39-400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Uwagi:

1.     Fotografia dołączona do wniosku winna być kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych; .

2.     Prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 25 lutego 2019 r.(Dz.U. z 2019 r. poz.406), zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu

3.     Przy odbiorze wtórnika w przypadku zmiany danych lub zniszczenia dotychczasowego prawa jazdy należy przedłożyć dotychczasowe prawo jazdy.

data utworzenia:  07.02.2008r.                                                                             data ostatniej aktualizacji: 06.03.2019 r.

zatwierdzony: tak/nie                                                                                            data zatwierdzenia: