KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów na potrzeby własne rzeczy

Symbol Wydziału

K

Komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji

Kategoria:

Wydział Komunikacji

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 września  2001r. o transporcie drogowym  (j.t. Dz. U. z 2004 roku Nr 108, poz.273 poz. 2703 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych  (Dz. U. Nr 235 poz. 1726).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 155, poz. 919 z 2011 r.).
  4. Ustawa  Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Nr 98 poz. 5615 z 2000r.z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Opłaty za wydanie zaświadczenia  - 500zł.

Wypis z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku - po 100zł.

 

numer konta do wpłat bankowych: 16 9430 0006 0038 3464 2000 0035

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12; 39-400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie