KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

Symbol Wydziału

K

Komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji

Kategoria:

Wydział Komunikacji

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2004 roku Nr 108, poz.273 poz. 2703 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235 poz. 1726)
  3. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Nr 98 poz. 5615 z 2000r.z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
  • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
  • cennik,
  • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Opłaty:

Opłaty za zezwolenie na jeden pojazd:

do 1 roku – 250zł,

do 2 lat - 300zł,

do 3 lat - 350 zł,

do 4 lat - 450zł,

do 5 lat - 550zł.

Wypis z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku 1 % opłaty za zezwolenie

 

numer konta do wpłat bankowych: 16 9430 0006 0038 3464 2000 0035

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12; 39-400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie