KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów.

Symbol Wydziału OLR

Komórka organizacyjna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kategoria:

Decyzja.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek zawierający:

- imię i nazwisko, adres zamieszkania,

- numer ewidencyjny działki lub działek przeznaczonych do zalesienia,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opłaty:

1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nisko,

3. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek skierowany do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a) jednostki budżetowe,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

– do 1 miesiąca,

– do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – stanowisko ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gospodarki łowieckiej i ochrony przyrody.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego.