Powiat Niżański pozyskał środki z Unii Europejskiej na zadania:

  • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

OŚWIATA

  1. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”.

Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.294.472,57 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Unii Europejskiej wynosi 766.074,77 zł.

Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Niżańskiego i Partnera projektu-Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”

Okres realizacji projektu to lata 2016-2018 r.

Realizacja projektu polegała na dostosowaniu istniejącej infrastruktury w Ulanowie do potrzeb edukacyjnych Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

 

  1. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej   w Ulanowie”.

Zadanie było dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.268.610,20 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Unii Europejskiej wynosi 906.019,41 zł.

Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Okres realizacji projektu to lata 2016-2018 r.

Celem projektu była głęboka termomodernizacja budynku w Ulanowie.

 

  1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem”

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Dokonano głębokiej termomodernizacji budynków w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i w Zespole Szkół w Jeżowem

W RCEZ w Nisku m.in. poprzez: docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, instalacji CO, oświetlenia, obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej i wykonanie elewacji.

W Zespole Szkół w Jeżowem m.in. poprzez: docieplenie budynku, izolację i docieplenie ścian piwnic, wymianę: okien, instalacji CO, oświetlenia, obróbek blacharskich, pokrycia dachowego z remontem kominów, montaż instalacji odgromowej i wykonanie elewacji.

Zadanie było realizowane na przełomie 2016-2018r.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do zmniejszenia zapotrzebowania na zużycie energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

 

DROGI

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S 19 „Zdziary” z drogą wojewódzką Nr 858”.

 

Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej V  Infrastruktura Komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura Drogowa.

Całkowita wartość projektu wynosi 6.478 442,26 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Unii Europejskiej wynosi 5 506 675,89 zł.

Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Niżańskiego i Partnerów projektu: Gminy Jarocin oraz Gminy i Miasta Ulanów.

Okres realizacji projektu to lata 2016-2018 r.

 

Oraz

  • z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary-Mostki Bukowa”

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 302 513,25 zł, z czego 1 465 088,00 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usług i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminą Jarocin.

Zadanie było realizowane w dwóch etapach: etap I została zrealizowany w roku 2017 a etap II właśnie zakończono w 2018 roku.

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował roboty przygotowawcze, ziemne (renowacje rowów), wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni. Drugi etap głównie obejmował dokończenie przebudowy drogi w zakresie wykonania robót nawierzchni, poboczy, mostów oraz elementów ulic i dróg.

W ramach realizacji całego zadania przebudowane zostało prawie 7 km drogi co podwyższyło parametry techniczne i eksploatacyjne drogi. Dzięki czemu na przebudowanym odcinku drogi zwiększył się komfort jazdy oraz poprawiło bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

Artykuły w kategorii Projekty unijne