Dnia 11 maja 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał Promesę dla Powiatu Niżańskiego, opiewającą na kwotę 170.000 zł, dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna- Kamionka Dolna w km 2+206- 2+870 w miejscowości Kamionka Dolna”.

Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie blisko 230 tys. zł

Dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozwoli na wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy i rowów.

W/w inwestycja wpłynie na poprawę warunków technicznych drogi, co przyczyni się do podwyższenia komfortu jazdy i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.