UCHWAŁA Nr 461 / 2021

Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 21 czerwca 2021 r. 

 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2021 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 26 – § 28 uchwały Nr XXVI/169/2020 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

 Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Powołuje Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2021 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego w następującym składzie:

  1)     Anna Orzoł – Koordynator d/s Współpracy z Organizacjami – Przewodniczący Komisji,
  2)     Adam Mach – Członek Zarządu Powiatu,
  3)     Tomasz Podpora – Członek Zarządu Powiatu,
  4)     Justyna Machowska – Inspektor w Wydziale Finansowym,
  5)     Alina Kurlej – główny specjalista w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji. 

 2. W miarę potrzeby Przewodniczący Komisji może poszerzyć skład Komisji o innych członków niezbędnych do właściwego rozpatrzenia ofert.

§ 2

 1. Celem Komisji jest rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert zgłoszonych do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Niżańskiego na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2021 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
 2. Komisja działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 26 – 28 uchwały Nr XXVI/169/2020 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 3. Wzór karty oceny formalnej oferty stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 4. Wzór karty oceny merytorycznej oferty stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 5. Podsumowanie oceny merytorycznej ofert stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

 Robert Bednarz

Załączniki do uchwały