UCHWAŁA Nr 476 / 2021
 Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 25 czerwca 2021 r.

 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2021 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Niżańskiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2021 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

 §1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej rozstrzyga otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2021 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, przyznając dotację:

1) oferta nr 1 – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem – na kwotę 96.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

§2

Wykonanie uchwały powierza Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu

Robert Bednarz