grafika

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Dotacja celowa z budżetu państwa – Program kompleksowy wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”

Nazwa zadania:

Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Wartość dofinansowania:

7 600 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

7 600 zł

Opis zadania:

Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki Powiat niżański otrzymał dotację celową w łącznej wysokości 7 600 zł na realizację zadań w projekcie, z czego: a) 4 500 zł na zakup kursu Programu ,,Wektory życia” dla nauczycieli obejmującego 30 godzin szkolenia, b) 3 100 zł na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie warsztatów dla uczniów. W ramach realizowanego działania przeprowadzone zostaną psychoedukacyjne warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem warsztatów jest kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, wzmacnianie młodzieży w jej kondycji psychicznej i kompetencjach społecznych, a także wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Warsztaty mają również za zadanie wspieranie działań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych przez dyrektorów szkół i nauczycieli