budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 2023

Nazwa zadania:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wartość dofinansowania:

430 200,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

430 200,00 zł

Opis zadania:

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Powiat Niżański realizuje Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” od 2013 roku. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach ubiegłych przedstawiało się następująco:

2022 - Wartość dofinansowania: 249 873,00 zł

Całkowity koszt zadania: 249 873,00 zł

2021 - Wartość dofinansowania: 395 861,30 zł

Całkowity koszt zadania: 395 861,30 zł

2020 - Wartość dofinansowania: 225 975,98 zł

Całkowity koszt zadania: 225 975,98 zł

2019 - Wartość dofinansowania: 175 499,84 zł

Całkowity koszt zadania: 175 499,84 zł

 

logo PFRONlogo powiat