KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

 Wydanie wyciągu/zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Symbol Wydziału - ESP

 

Komórka organizacyjna:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Kategoria:

Stowarzyszenia

Podstawa prawna:

art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm)

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie wyciągu/zaświadczenia,

- dowód uiszczenia zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:

17 zł – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2023 r., poz. 2111), zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek - rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

Termin załatwienia sprawy:

w przypadku posiadania pełnej dokumentacji 7 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko, pokój 18, tel. 15 8 415 408 w. 221

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko

Formularz do pobrania:

>>Wzór wniosku<<