KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Decyzja o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Niżański

Symbol Wydziału - ESP

Komórka organizacyjna:

 

Kategoria:

Szkolnictwo

Podstawa prawna:

Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Niżański

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie po otrzymaniu wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko, pokój 12, tel. 015 8415-408

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbar,y za pośrednictwem Starosty Niżańskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

wykreślenie z ewidencji jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki