KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Dokonanie zmian danych w ewidencji: uczniowskich klubów sportowych; klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Symbol Wydziału - ESP

 

Komórka organizacyjna:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Kategoria:

Stowarzyszenia

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dokonanie wpisu zmian danych w ewidencji,

- dowód uiszczenia zapłaty opłaty skarbowej – tylko w wypadku klubu sportowego nie prowadzącego działalności gospodarczej.

Opłaty:

10 zł – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1529 z późn. zm.), zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek - rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

Opłaty skarbowej dokonuje klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin załatwienia sprawy:

w przypadku posiadania pełnej dokumentacji 7 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko, pokój 17, tel. 15 8 415 408 w. 222

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko

Formularze do pobrania:

>>Wzór wniosku<<