KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

 

Symbol Wydziału - ESP

Komórka organizacyjna:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Kategoria:

wydanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.                  z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.),

- art. 36-39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.),

- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji (podpisany przez likwidatora/likwidatorów), do którego dołącza się;

1)     sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji,

2)     dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie               decyzji.

Opłaty:

10 zł – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1000 z późn. zm.), zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek organu podatkowego – rachunek bankowy Urzędy Gminy i Miasta Nisko.

Termin załatwienia sprawy:

w przypadku pełnej dokumentacji decyzja wydawana jest niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko, pokój 17, tel. 15 8 415 408 w. 222

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Niżańskiego w terminie do 14 dni od jej doręczenia (art. 127 §1 i 2, 127a, art. 129 § 1 i 2 Kpa oraz art. 130)

Uwagi:

Wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji poprzedzone winno być następującymi czynnościami:

w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu, należy złożyć pisemne zawiadomienie do Starosty do którego dołącza się:

1)   protokół z walnego zebrania wraz z:

a)    uchwałą zgodną z zapisami statutu o rozwiązaniu klubu (w uchwale należy określić datę rozwiązania klubu, która zarazem wyznaczy początek jego likwidacji; wskazać cel, na który przeznaczony zostanie majątek likwidowanego podmiotu; można także powołać likwidatora, w przypadku braku takiego wskazania likwidatorami stają się członkowie zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy),

b)    listą obecności.

Formularze do pobrania:

Wzór wniosku nr 7