KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

 Skierowanie do kształcenia specjalnego

Symbol Wydziału - ESP

Komórka organizacyjna:

 

Kategoria:

Kształcenie specjalne

Podstawa prawna:

Art. 71b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

§ 12 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 114 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

- wniosek rodziców (prawnych opiekunów),

- orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie

kształcenia specjalnego

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku pełnej dokumentacji skierowanie wydawane jest niezwłocznie.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko, pokój 12, tel. 015 8415-408

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

-

Uwagi:

w celu uzyskania skierowania do kształcenia specjalnego konieczne jest posiadanieaktualnego (tzn. na okres wskazany w orzeczeniu) orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do kształcenia specjalnego.