KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Symbol Wydziału - ESP

Komórka organizacyjna:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Kategoria:

Stowarzyszenia

Podstawa prawna:

art. 40a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (jeżeli wniosek składa zarząd podpisują go wszyscy członkowie zarządu) z załącznikami:

1)   regulamin działalności (podpisany przez właściwe osoby),

2)   lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, oraz własnoręczne podpisy założycieli,

3)   imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członów zarządu,

4)   imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

5)   protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami,

6)   adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Opłaty:

Termin załatwienia sprawy:

organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni (art. 40a ust. 2 ustawy prawo o stowarzyszeniach), umieszcza dane w ewidencji na stronie BIP powiatu (art. 40b ust. 1 ustawy prawo o stowarzyszeniach

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko, pokój 17, tel. 15 8 415 408 w. 222

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

 wniesienie skargi na bezczynność do sądu administracyjnego (ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.)

Uwagi:

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych

O zmianie władz, zmianie adresu siedziby oraz zmianie regulaminu należy powiadomić organ nadzorującego w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Formularze do pobrania

>>Wzór wniosku<<