KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wniosek o uzgodnienie projektowanych sieci na naradzie koordynacyjnej

Symbol Wydziału: G

Komórka organizacyjna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Kategoria:

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735)

Wymagane dokumenty:

wniosek

- minimum 2 egzemplarze planu sytuacyjnego

Opłaty:

Opłata za uzgodnienie realizowana jest wg zasad i stawek określonych na podstawie:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kościuszki 7
37-400 Nisko
(II piętro w budynku)

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kościuszki 7
37-400 Nisko

Tryb odwoławczy: