KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Symbol Wydziału: G

Komórka organizacyjna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Kategoria:

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 917)

Wymagane dokumenty:

- zgłoszenie

Opłaty:

Opłata za wykonanie wypisów oraz udostępnienie realizowana jest wg zasad i stawek określonych na podstawie:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 7
37-400 Nisko
(II piętro w budynku)

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kościuszki 7
37-400 Nisko

Tryb odwoławczy: