Czego dotyczy usługa

Zamierzeń inwestycyjnych, których realizacja wymaga zgłoszenia z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i złożenia wraz z tym zgłoszeniem projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę

Kto może skorzystać z usługi

Zgłoszenia dokonuje inwestor, inwestorem w przypadku takiego zgłoszenia może być osoba fizyczna.
Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Co musisz przygotować

 • Zgłoszenie (druk PB-2a) pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie;
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno- -budowlany w postaci:
  a)      papierowej – w 3 egzemplarzach albo
  b)      elektronicznej
  – wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana, gdy na danym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5);
 • oświadczenia inwestora (druk oświadczenia tutaj), że:
  - planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
  - oświadczenie inwestora, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
  - oświadczenie inwestora, że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Co musisz zrobić

 • Zbierz potrzebne dokumenty i złóż je w organie administracji architektoniczno – budowlanej

Gdzie załatwisz sprawę

Wydział Architektury i Budownictwa, Starostwo Powiatowe w Nisku, ul. 3 Maja 32C, 37-400 Nisko (pokoje nr 3-6)

Kontakt telefoniczny 15 841 54 07

 Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego (Formularz zgłoszenia, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu).

Ile zapłacisz

Usługa jest zwolniona z opłat.

Ile będziesz czekać

Do budowy można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej