Czego dotyczy usługa

Zamierzeń inwestycyjnych, których realizacja wymaga zgłoszenia z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i złożenia wraz z tym zgłoszeniem projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, takich jak:

- budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
- wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany.

Kto może skorzystać z usługi

Zgłoszenia dokonuje inwestor. Inwestorem może być:

 • osoba fizyczna;
 • osoba prawna;
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Co musisz przygotować

 • Zgłoszenie (druk PB-2a) pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie;
  W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
  Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny do wykonania. Powinno się przy tym uwzględniać termin na rozpatrzenie zgłoszenia, który wynosi 21 dni (Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane  (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu)
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno- -budowlany  w postaci:
  a) papierowej – w 3 egzemplarzach albo
  b) elektronicznej
  – wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana, gdy na danym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5);
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Co musisz zrobić

 • Zbierz potrzebne dokumenty  i złóż je w organie administracji architektoniczno –  budowlanej

Gdzie załatwisz sprawę

Wydział Architektury i Budownictwa, Starostwo Powiatowe w Nisku, ul. 3 Maja 32C, 37-400 Nisko (pokoje nr 3-6)

Kontakt telefoniczny 15 841 54 07

 Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego (Formularz zgłoszenia, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu).

Ile zapłacisz

Dokonanie zgłoszenia z projektem podlega opłacie skarbowej, której w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego:

 •  w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł; z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych;
 • w przypadku przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości 50% stawki określonej dla budowy budynku jednorodzinnego; z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Burmistrza Gminy i Miasta  Nisko nr konta:
68 9430 0006 0037 8343 2000 0001

Ile będziesz czekać

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej