Czego dotyczy usługa

Co do zasady, rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Część robót budowlanych, których szczegółowa lista znajduje się w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, została jednak zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. Niektóre z tych robót wymagają zgłoszenia, inne nie wymagają nawet zgłoszenia.

Zgłoszenia wymagają roboty budowlane wskazane w art. 29 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego.

Kto może skorzystać z usługi

Zgłoszenia dokonuje inwestor, inwestorem może być:

 • osoba fizyczna;
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Co musisz przygotować

 • Zgłoszenie (druk PB-2) pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie;
  W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
  Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny do wykonania. Powinno się przy tym uwzględniać termin na rozpatrzenie zgłoszenia, który wynosi 21 dni (Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane  (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5);
 • odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb;
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw;
 • inne dokumenty zgodnie z art. 30 ust. 2a do ust. 4c Prawa budowlanego;
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Co musisz zrobić

 • Zbierz potrzebne dokumenty  i złóż je w organie administracji architektoniczno –  budowlanej

Gdzie załatwisz sprawę

Wydział Architektury i Budownictwa, Starostwo Powiatowe w Nisku, ul. 3 Maja 32C, 37-400 Nisko (pokoje nr 3-6)

Kontakt telefoniczny 15 841 54 07

 Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego (Formularz zgłoszenia, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu).

Ile zapłacisz

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej istnieje w przypadku przyjęcia zgłoszenia dotyczącego budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu:

 • o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł;
 • o długości do 1 kilometra – 105 zł

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Burmistrza Gminy i Miasta  Nisko nr konta:
68 9430 0006 0037 8343 2000 0001

Ile będziesz czekać

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej