Czego dotyczy usługa

W zasadzie możliwość rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych możliwa jest jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z wyjątkiem tych inwestycji, których szczegółowa lista znajduje się w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane.

Kto może skorzystać z usługi

Wniosek składa inwestor, inwestorem może być:

 • osoba fizyczna;
 • osoba prawna
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Co musisz przygotować

 • Wniosek (druk PB-1) pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie z pomocą pracownika Wydziału Architektury i Budownictwa.
  W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:
   - inwestora (w tym danych do korespondencji),
   - pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika),
   - planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego)W zakresie danych dotyczących planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) należy podać:
   - rodzaj planowanej inwestycji,
   - nazwę planowanej inwestycji,
   - dane planowanej inwestycji (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków);

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno -budowlany w postaci:
  a) papierowej – w 3 egzemplarzach albo
  b) elektronicznej – wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana, gdy na danym obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk PB-5);
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ponadto w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć inne dokumenty, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3a-11 Prawa budowlanego

Co musisz zrobić

 • Zbierz potrzebne dokumenty i złóż je w organie administracji architektoniczno – budowlanej

Gdzie załatwisz sprawę

Wydział Architektury i Budownictwa, Starostwo Powiatowe w Nisku, ul. 3 Maja 32C, 37-400 Nisko (pokoje nr 3-6)

Kontakt telefoniczny 15 841 54 07

Wniosek o pozwoleniu na budowę składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego (Formularz wniosku, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu).

Ile zapłacisz

Uzyskanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Burmistrza Gminy i Miasta  Nisko nr konta:
68 9430 0006 0037 8343 2000 0001

Ile będziesz czekać

Wniosek składa się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, która co do zasady powinna być ostateczna.

W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji organ wyższego stopnia wymierzy temu organowi, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej